Published on

ย้าย Repository ไปที่ใหม่โดยเอา commit ไปด้วย

ย้าย Repository ไปที่ใหม่โดยเอา commit ไปด้วย
ย้าย Repository ไปที่ใหม่โดยเอา commit ไปด้วย

บทความวันนี้เนื่องจาก พี่ที่บริษัทให้ช่วยย้าย Repository ให้หน่อย โดยเอาพวก commit ไปด้วย ต้องสารภาพว่าปกติเวลาเจมส์จะย้าย Repository อะไรแบบนี้ปกติจะลบไฟล์ .git ใน project เอา เลยไปหาข้อมูลมาว่าจะย้ายไปยังไง จึงได้มาเป็นบทความนี้ครับ

มาเริ่มกันเลย

ในขั้นแรกเราต้องมี Repository ที่เราจะย้ายก่อน คุณผู้อ่านสามารถใช้ของเจมส์ลองก็ได้เน้อครับ เดี๋ยวเจมส์จะใช้ Github Repository นี้ลองครับ

คุณผู้อ่านต้องสร้าง Repository เปล่า ๆ ที่เราจะย้ายไปมาด้วยเน้อครับ

ขั้นแรกให้ clone project ที่ต้องการย้าย ลงมาก่อนเน้อครับ

git clone git@github.com:jame3032002/example-strapi.git

หลังจาก clone ลงมาแล้วให้เข้าไปใน project

cd ./example-strapi

จากนั้นใช้คำสั่ง

git remote add new_origin <URL ของ repository ที่เราจะย้ายไป>

เช่น ที่ใหม่ที่เจมส์จะย้ายไปคือ git@github.com:jame3032002/test-move-project.git เจมส์จะใช้คำสั่ง

git remote add new_origin git@github.com:jame3032002/test-move-project.git

จากนั้นใช้คำสั่งเพื่อ push ไปยัง branch นั้นๆ

git push -f new_origin <branch>

เช่น เจมส์จะให้ commit ของ branch main ทั้งหมดไปที่ใหม่จะใช้คำสั่ง

git push -f new_origin main

เพียงเท่านี้ commit ต่างๆ ที่อยู่ใน branch main ของ reposition ต้นทาง

จะอยู่ใน reposition ของปลายทางด้วย

ถ้าหาก branch หลักมีหลาย repository แล้วเราอยากให้ branch ต่าง ๆ มาทุก branch และทุก commit

เราสามารถทำได้โดย ขั้นแรกให้แตก branch ออกมาให้ครบทุก branch ที่มีใน repository หลักก่อน

จากนั้นจะใช้คำสั่ง git push -f new_origin --all แทน

ถ้าหากบทความนี้มีส่วนไหนผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยเน้อครับ หรือสามารถพิมพ์คอมเม้นท์สอบถามได้เน้อครับ